Matematika

Analytická geometrie

 
Znázornění v souř.systému
Vzdálenost bodů
Střed úsečky
Užití vzdálenosti bodů
Vektor, znázornění
Velikost vektoru
Operace s vektory I.
Operace s vektory II.
Úhel vektorů
Kolmost vektorů
Parametrické vyjádření I.
Parametrické vyjádření II.
Obecná rovnice I.
Obecná rovnice II.
Směrnicový tvar
Úsekový tvar
Přímka v rovině - test
Vzájemná poloha přímek I.
Vzájemná poloha přímek II.
Odchylka přímek
Vzdálenost bodu od přímky
Vzdálenost rovnoběžek
Užití vzdálenosti bodu od přímky
Kuželosečky- prezentace
Kružnice
Středová rovnice kružnice
Obecná rovnice kružnice
Vzájemná poloha přímky a kružnice
Elipsa
Hyperbola
Parabola
Shrnutí- anal.geometrie

Výrazy

 
Sčítání, odčítání mnohočlenů
Násobení mnohočlenů
Početní operace s mnohočleny- opakování
Písemná práce - mnohočleny
Rozklad vytýkáním
Umocnění, rozklad podle vzorce
Rozklady na součin
Písemná práce - rozklady
Procenta I. část
Procenta II. část
Procenta III. část
Promile
Druhá mocnina, odmocnina
Mocniny s přir. exponentem
Mocniny s celým exponentem
Mocniny s rac. exponentem
Zápis čísla 10
Početní operace s mnohočleny
Vzorce druhých mocnin
Rozklad na součin vytýkáním
Rozklad na součin pomocí vzroců
Lomené výrazy I. část
Lomené výrazy II. část
Lomené výrazy III. část
Čtvrtletní práce - lom. výrazy
Lomené výrazy k maturitě
Hodnota výrazu
Výrazy - písemná práce
Zápisy výrazů
Procenta - pís. práce
Mocniny - pís. práce
Slavní matematici

Rovnice a funkce

 
Lin.rce (závorky), Lin.rce - pracovní list
Lin.rce (zlomky)
Lin.rce (neznámá ve jmenovateli)
Lin.rce I. část
Lin.rce II. část
Lin.rce - pís. práce
Lin.fce - výpočty
Lin.rce- absolutní hodnota
Lin.nerce
Nerce v součinovém, podílovém tvaru
Motivační příklad na lin.fce
Přímá a nepřímá úměrnost
Kvadr.rce I.část
Kvadr.rce II.část
Kvadr.rce III.část
Kvadr.rce I.část
Kvadr.rce II.část
Iracionální rce
Kvadr.rce - pís.práce
Kvadr.rce - pís.práce
Kvadr.fce- výpočty
Užití funkcí ve fyzice
Exponenciální fce
Exponenciální rce
Logaritmická fce
Logaritmy
Logaritmické rce
Exp. a log. fce a rce - pís.
Goniometrické rce
Definiční obory funkcí
Vlastnosti funkcí
Inverzní fce

Planimetrie a stereometrie

 
Trojúhelník- zákl. pojmy, Trojúhelník - pracovní list
Pravoúhlý trojúhelník I. část
Pravoúhlý trojúhelník II. část
Užití trigonometrie
Trigonometrie - pís.práce
Obvod a obsah rov. obrazců
Obvod a obsah rov. obrazců
Pravidelné mnohoúhelníky
Oblouková a stupňová míra
Převody jednotek
Převody jednotek- pís.práce
Krychle, kvádr
Válec
Jehlany
Kužel
Koule
Složená tělesa
Krychle, kvádr
Válec
Jehlany
Kužel
Koule
Užití goniometrických funkcí v pravoúhlém trojúhelníku
Shodná zobrazení
Shodná zobrazení - procvičování
Věty o shodnosti trojúhelníků
Podobnost
Věty o podobnosti trojúhelníků
Aplikované příklady I
Aplikované příklady II
Aplikované příklady III
Aplikované příklady IV
Vyhledávání
hledat
Reklama

zde může být vaše reklama